สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล

สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล


*** ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร ***
.
แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" เกิดจากผู้จัดทำอยากให้ผู้สนใจในธรรม ได้สวดมนต์สาธยายธรรมได้สะดวก และได้รู้ความหมายของการสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, พระคาถาชินบัญชร, พาหุง มหากา, ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, กรณียเมตตสูตร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, สวดพระปริตร ,พระอภิธรรม (7 คัมภีร์), สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
.
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำได้ใส่ความสามารถต่างๆเข้าไปมากมาย เช่น สามารถเพิ่มบทสวดมนต์ส่วนตัว และสามารถเลื่อนจัดลำดับบทสวดได้, การแสดงคำแปลและการซ้อนคำแปล, การเลื่อนหน้าจอขณะสวด, การเล่นเสียงสวดมนต์ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ผู้จัดทำแอพฯ ได้จัดทำข้อมูลและพัฒนาแอพฯรวมทั้งตรวจสอบแล้ว แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง ซึ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง email มาได้ที่ [email protected]
.
เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบทขัดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
.
เวอร์ชั่น 1.7
-เพิ่มหมวด "มหาเมตตาใหญ่" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่ (โดยย่อ)
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่
-เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มต้นของบาลี เป็นตัวอักษรของเครื่อง
.
เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "สวดมนต์ข้ามปี" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียงคำบูชาพระรัตนตรัย (โย โสฯ และ อะระหังฯ)
-เพิ่มบทและเสียงชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน)
-เพิ่มเสียงนมการสิทธิคาถา, นโมการอัฏฐกคาถา, มงคลสูตร, รตนสูตร, ขันธปริตร, โมระปริตร, วัฏฏะกะปริตร, อาฏานาฏิยะปริตร, อะภะยะปะริตตะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท บทอุณหิสสวิชัย ใหม่
-ปรับปรุงบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.5
-เพิ่มบท "ขอขมา วันทามิ"
-เพิ่มบทสวด "โอวาทปาติโมกขคาถา", "พระคาถาอาการวัตตาสูตร"
-เพิ่มบท "ธัมมนิยามสูตร"
.
เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเช้า (สวดแปล)"
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเย็น (สวดแปล)"
-เพิ่มบทสวด "ธัมมะสังคิณีมาติกา" ,"มงคลจักรวาฬแปดทิศ", "มงคลจักรวาฬน้อย", "มงคลจักรวาฬใหญ่","สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย)" , "อนุโมทนารัมภคาถา (บทกรวดน้ำ ยะถา)" , "อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (บทกรวดน้ำ อิมินา)"
-เพิ่มฟังก์ชั่นให้เล่นเสียงสวดมนต์ซ้ำได้
-ปรับปรุงคำบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.3.1
-แก้ไขบทพยัญชนะบาลี บททำวัตรเช้ามบททำวัตรเย็น
-แก้ไขบทพยัญชนะไทย ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
-ปรับปรุงการกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "พระอภิธรรม (7 คัมภีร์)" ใหม่อีก 1หมวด ซึ่งมีบทสวดและเสียง ประกอบด้วย
-เพิ่มบทและเสียงบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณ
-ปรับปรุงแถบเครื่องมือ
.
เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มบทขัดและบทสวด "อนัตตลักขณสูตร", "อาทิตตปริยายสูตร", "กรณียเมตตสูตร", "โพชฌังคปริตร"
-เพิ่มปุ่มแชร์แอพฯ สวดมนต์
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดคำบูชาพระ,บทแผ่ส่วนกุศล, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์,พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงคำอาราธนาอุโบสถศีล,คำสมาทานอุโบสถศีล
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดประจำวันเกิด
-เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1
-ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน
-ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14)
.
เวอร์ชั่น 1.1
-สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ
-เพิ่มบทสวด "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนเสียงบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส (ถวายพรพระ)
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส เท่าอายุ+1
-เพิ่มเสียงตอนท้ายของบทสวด ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
-เปลี่ยนเสียงบทสวดในหมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
-ปรับปรุงเสียง การสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ของหมวด อุกาสะ
-แก้ไขบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-แก้ไขการปิด-เปิดเสียง
-แก้ไขฐานข้อมูล
-เพิ่มข้อมูล (information) ของพระคาถาชินบัญชร และ หมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
.
เวอร์ชั่น 1.0
-ย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้
-เพิ่มบทสวด/จัดลำดับ/ลบบทสวดของฉันได้
-แสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันพระ" ในหน้าหมวด
-ค้นหาบทสวดต่างๆได้
-กำหนดอายุของผู้สวด เพื่อใช้สวดอิติปิ โส เท่าอายุ +1ได้
-กำหนดตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, และสีของเส้นขั้นรายการได้
-กำหนดตัวอักษรบาลี/ไทย, ขนาดตัวอักษรบาลี/ไทย, สีของตัวอักษรบาลี/ไทยได้ 16 ล้านสี
-กำหนดเวลาในการแสดงแถบเครื่องมือได้
-เลื่อนแถบเล่นเสียงสวดมนต์ได้

Recent changes:
*** ยอดโหลดมากกว่า 1,000,000 ครั้ง ***

เวอร์ชั่น 2.1-2.3
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9.1
-ปรับปรุง Animation ของแถบแสดงชื่อบทสวด
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"
.
เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
Add to list
Free
89
4.5
User ratings
24790
Installs
1,000,000+
Concerns
0
File size
27576 kb
Screenshots
Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล
About สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล
*** ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร ***
.
แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" เกิดจากผู้จัดทำอยากให้ผู้สนใจในธรรม ได้สวดมนต์สาธยายธรรมได้สะดวก และได้รู้ความหมายของการสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, พระคาถาชินบัญชร, พาหุง มหากา, ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, กรณียเมตตสูตร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, สวดพระปริตร ,พระอภิธรรม (7 คัมภีร์), สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
.
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำได้ใส่ความสามารถต่างๆเข้าไปมากมาย เช่น สามารถเพิ่มบทสวดมนต์ส่วนตัว และสามารถเลื่อนจัดลำดับบทสวดได้, การแสดงคำแปลและการซ้อนคำแปล, การเลื่อนหน้าจอขณะสวด, การเล่นเสียงสวดมนต์ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ผู้จัดทำแอพฯ ได้จัดทำข้อมูลและพัฒนาแอพฯรวมทั้งตรวจสอบแล้ว แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง ซึ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง email มาได้ที่ [email protected]
.
เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบทขัดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
.
เวอร์ชั่น 1.7
-เพิ่มหมวด "มหาเมตตาใหญ่" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่ (โดยย่อ)
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่
-เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มต้นของบาลี เป็นตัวอักษรของเครื่อง
.
เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "สวดมนต์ข้ามปี" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียงคำบูชาพระรัตนตรัย (โย โสฯ และ อะระหังฯ)
-เพิ่มบทและเสียงชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน)
-เพิ่มเสียงนมการสิทธิคาถา, นโมการอัฏฐกคาถา, มงคลสูตร, รตนสูตร, ขันธปริตร, โมระปริตร, วัฏฏะกะปริตร, อาฏานาฏิยะปริตร, อะภะยะปะริตตะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท บทอุณหิสสวิชัย ใหม่
-ปรับปรุงบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.5
-เพิ่มบท "ขอขมา วันทามิ"
-เพิ่มบทสวด "โอวาทปาติโมกขคาถา", "พระคาถาอาการวัตตาสูตร"
-เพิ่มบท "ธัมมนิยามสูตร"
.
เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเช้า (สวดแปล)"
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเย็น (สวดแปล)"
-เพิ่มบทสวด "ธัมมะสังคิณีมาติกา" ,"มงคลจักรวาฬแปดทิศ", "มงคลจักรวาฬน้อย", "มงคลจักรวาฬใหญ่","สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย)" , "อนุโมทนารัมภคาถา (บทกรวดน้ำ ยะถา)" , "อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (บทกรวดน้ำ อิมินา)"
-เพิ่มฟังก์ชั่นให้เล่นเสียงสวดมนต์ซ้ำได้
-ปรับปรุงคำบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.3.1
-แก้ไขบทพยัญชนะบาลี บททำวัตรเช้ามบททำวัตรเย็น
-แก้ไขบทพยัญชนะไทย ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
-ปรับปรุงการกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "พระอภิธรรม (7 คัมภีร์)" ใหม่อีก 1หมวด ซึ่งมีบทสวดและเสียง ประกอบด้วย
-เพิ่มบทและเสียงบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณ
-ปรับปรุงแถบเครื่องมือ
.
เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มบทขัดและบทสวด "อนัตตลักขณสูตร", "อาทิตตปริยายสูตร", "กรณียเมตตสูตร", "โพชฌังคปริตร"
-เพิ่มปุ่มแชร์แอพฯ สวดมนต์
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดคำบูชาพระ,บทแผ่ส่วนกุศล, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์,พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงคำอาราธนาอุโบสถศีล,คำสมาทานอุโบสถศีล
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดประจำวันเกิด
-เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1
-ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน
-ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14)
.
เวอร์ชั่น 1.1
-สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ
-เพิ่มบทสวด "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนเสียงบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส (ถวายพรพระ)
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส เท่าอายุ+1
-เพิ่มเสียงตอนท้ายของบทสวด ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
-เปลี่ยนเสียงบทสวดในหมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
-ปรับปรุงเสียง การสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ของหมวด อุกาสะ
-แก้ไขบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-แก้ไขการปิด-เปิดเสียง
-แก้ไขฐานข้อมูล
-เพิ่มข้อมูล (information) ของพระคาถาชินบัญชร และ หมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
.
เวอร์ชั่น 1.0
-ย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้
-เพิ่มบทสวด/จัดลำดับ/ลบบทสวดของฉันได้
-แสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันพระ" ในหน้าหมวด
-ค้นหาบทสวดต่างๆได้
-กำหนดอายุของผู้สวด เพื่อใช้สวดอิติปิ โส เท่าอายุ +1ได้
-กำหนดตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, และสีของเส้นขั้นรายการได้
-กำหนดตัวอักษรบาลี/ไทย, ขนาดตัวอักษรบาลี/ไทย, สีของตัวอักษรบาลี/ไทยได้ 16 ล้านสี
-กำหนดเวลาในการแสดงแถบเครื่องมือได้
-เลื่อนแถบเล่นเสียงสวดมนต์ได้

Recent changes:
*** ยอดโหลดมากกว่า 1,000,000 ครั้ง ***

เวอร์ชั่น 2.1-2.3
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9.1
-ปรับปรุง Animation ของแถบแสดงชื่อบทสวด
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"
.
เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"

Android Market Comments
A Google User
Sep 15, 2015
เป็น​แอปพลิเคชันที่ดีมากๆ ค่ะ ทำให้​รู้ความ​หมาย​ของ​บทสวดมนต์ และสอนให้เราออกเสียงบทสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณทีมผู้จัดทำค่ะ
A Google User
Sep 14, 2015
ดีครับ อยากได้เวอร์ชันที่ไม่มีโฆษณา ราคาประมาณ 60 บาทจะอุดหนุนครับ
A Google User
Sep 13, 2015
ดีมากค่ะ โหลดเลย อยากให้สามารถหาบทสวดด้วยการพิมพ์คำขึ้นต้น เพราะไม่ทราบชื่อบทสวดนั้น เช่น บทสวดที่ให้มีสุขภาพดี ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สักกัตตวา พุทธรัตนัง โอสถัง อุตมังวรัง... ?? หาไม่เจอค่ะ ขอบคุณค่ะ
A Google User
Sep 1, 2015
อยากให้เพิ่ม feature บทสวดส่วนตัว app ดีมากครับ ผมใช้ทุกวัน จึงอยากให้ปรับตรงจุดที่สามารถเพิ่มบทสวดของตนเองได้ คือ สามารถพิมพ์คำสวด คำแปลด้วยตนเองได้ เพราะบางทีแต่ละบุคคลมีสิ่งนับถือ ที่อยากจะสวดเพิ่มเติม แต่เพิ่มลงไปเองหรือหาจาก online มาเพิ่มไม่ได้เลย หากมีการเพิ่ม feature ในจุดนี้ ผมว่ามันจะเยี่ยมมากครับ
A Google User
Aug 31, 2015
Great one