สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล

สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล


*** ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร ***
.
แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" เกิดจากผู้จัดทำอยากให้ผู้สนใจในธรรม ได้สวดมนต์สาธยายธรรมได้สะดวก และได้รู้ความหมายของการสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, พระคาถาชินบัญชร, พาหุง มหากา, ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, กรณียเมตตสูตร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, สวดพระปริตร ,พระอภิธรรม (7 คัมภีร์), สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
.
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำได้ใส่ความสามารถต่างๆเข้าไปมากมาย เช่น สามารถเพิ่มบทสวดมนต์ส่วนตัว และสามารถเลื่อนจัดลำดับบทสวดได้, การแสดงคำแปลและการซ้อนคำแปล, การเลื่อนหน้าจอขณะสวด, การเล่นเสียงสวดมนต์ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ผู้จัดทำแอพฯ ได้จัดทำข้อมูลและพัฒนาแอพฯรวมทั้งตรวจสอบแล้ว แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง ซึ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง email มาได้ที่ [email protected]
.
เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบทขัดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
.
เวอร์ชั่น 1.7
-เพิ่มหมวด "มหาเมตตาใหญ่" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่ (โดยย่อ)
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่
-เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มต้นของบาลี เป็นตัวอักษรของเครื่อง
.
เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "สวดมนต์ข้ามปี" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียงคำบูชาพระรัตนตรัย (โย โสฯ และ อะระหังฯ)
-เพิ่มบทและเสียงชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน)
-เพิ่มเสียงนมการสิทธิคาถา, นโมการอัฏฐกคาถา, มงคลสูตร, รตนสูตร, ขันธปริตร, โมระปริตร, วัฏฏะกะปริตร, อาฏานาฏิยะปริตร, อะภะยะปะริตตะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท บทอุณหิสสวิชัย ใหม่
-ปรับปรุงบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.5
-เพิ่มบท "ขอขมา วันทามิ"
-เพิ่มบทสวด "โอวาทปาติโมกขคาถา", "พระคาถาอาการวัตตาสูตร"
-เพิ่มบท "ธัมมนิยามสูตร"
.
เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเช้า (สวดแปล)"
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเย็น (สวดแปล)"
-เพิ่มบทสวด "ธัมมะสังคิณีมาติกา" ,"มงคลจักรวาฬแปดทิศ", "มงคลจักรวาฬน้อย", "มงคลจักรวาฬใหญ่","สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย)" , "อนุโมทนารัมภคาถา (บทกรวดน้ำ ยะถา)" , "อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (บทกรวดน้ำ อิมินา)"
-เพิ่มฟังก์ชั่นให้เล่นเสียงสวดมนต์ซ้ำได้
-ปรับปรุงคำบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.3.1
-แก้ไขบทพยัญชนะบาลี บททำวัตรเช้ามบททำวัตรเย็น
-แก้ไขบทพยัญชนะไทย ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
-ปรับปรุงการกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "พระอภิธรรม (7 คัมภีร์)" ใหม่อีก 1หมวด ซึ่งมีบทสวดและเสียง ประกอบด้วย
-เพิ่มบทและเสียงบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณ
-ปรับปรุงแถบเครื่องมือ
.
เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มบทขัดและบทสวด "อนัตตลักขณสูตร", "อาทิตตปริยายสูตร", "กรณียเมตตสูตร", "โพชฌังคปริตร"
-เพิ่มปุ่มแชร์แอพฯ สวดมนต์
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดคำบูชาพระ,บทแผ่ส่วนกุศล, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์,พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงคำอาราธนาอุโบสถศีล,คำสมาทานอุโบสถศีล
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดประจำวันเกิด
-เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1
-ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน
-ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14)
.
เวอร์ชั่น 1.1
-สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ
-เพิ่มบทสวด "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนเสียงบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส (ถวายพรพระ)
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส เท่าอายุ+1
-เพิ่มเสียงตอนท้ายของบทสวด ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
-เปลี่ยนเสียงบทสวดในหมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
-ปรับปรุงเสียง การสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ของหมวด อุกาสะ
-แก้ไขบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-แก้ไขการปิด-เปิดเสียง
-แก้ไขฐานข้อมูล
-เพิ่มข้อมูล (information) ของพระคาถาชินบัญชร และ หมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
.
เวอร์ชั่น 1.0
-ย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้
-เพิ่มบทสวด/จัดลำดับ/ลบบทสวดของฉันได้
-แสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันพระ" ในหน้าหมวด
-ค้นหาบทสวดต่างๆได้
-กำหนดอายุของผู้สวด เพื่อใช้สวดอิติปิ โส เท่าอายุ +1ได้
-กำหนดตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, และสีของเส้นขั้นรายการได้
-กำหนดตัวอักษรบาลี/ไทย, ขนาดตัวอักษรบาลี/ไทย, สีของตัวอักษรบาลี/ไทยได้ 16 ล้านสี
-กำหนดเวลาในการแสดงแถบเครื่องมือได้
-เลื่อนแถบเล่นเสียงสวดมนต์ได้

Recent changes:
*** ยอดโหลดมากกว่า 1,000,000 ครั้ง ***

เวอร์ชั่น 2.1-2.3
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9.1
-ปรับปรุง Animation ของแถบแสดงชื่อบทสวด
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"
.
เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
Add to list
Free
89
4.5
User ratings
25596
Installs
1,000,000+
Concerns
0
File size
27576 kb
Screenshots
Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล Screenshot of สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล
About สวดมนต์ - พร้อมเสียงและคำแปล
*** ขอแนะนำให้ท่านโหลดผ่าน ไว-ไฟ เนื่องจากภายในแอพฯมีเสียงของบทสวดจำนวนมาก ทำให้แอพฯมีค่อนข้างใหญ่พอสมควร ***
.
แอพพลิเคชั่น "สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล" เกิดจากผู้จัดทำอยากให้ผู้สนใจในธรรม ได้สวดมนต์สาธยายธรรมได้สะดวก และได้รู้ความหมายของการสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, พระคาถาชินบัญชร, พาหุง มหากา, ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, กรณียเมตตสูตร, ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก, สวดพระปริตร ,พระอภิธรรม (7 คัมภีร์), สวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
.
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำได้ใส่ความสามารถต่างๆเข้าไปมากมาย เช่น สามารถเพิ่มบทสวดมนต์ส่วนตัว และสามารถเลื่อนจัดลำดับบทสวดได้, การแสดงคำแปลและการซ้อนคำแปล, การเลื่อนหน้าจอขณะสวด, การเล่นเสียงสวดมนต์ เป็นต้น
.
ทั้งนี้ผู้จัดทำแอพฯ ได้จัดทำข้อมูลและพัฒนาแอพฯรวมทั้งตรวจสอบแล้ว แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้บ้าง ซึ่งหากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง email มาได้ที่ [email protected]
.
เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"

เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบทขัดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "อังคุลิมาละปะริตตัง"
.
เวอร์ชั่น 1.7
-เพิ่มหมวด "มหาเมตตาใหญ่" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่ (โดยย่อ)
-เพิ่มบทและเสียง มหาเมตตาใหญ่
-เปลี่ยนตัวอักษรเริ่มต้นของบาลี เป็นตัวอักษรของเครื่อง
.
เวอร์ชั่น 1.6
-เพิ่มหมวด "สวดมนต์ข้ามปี" ใหม่
-เพิ่มบทและเสียงคำบูชาพระรัตนตรัย (โย โสฯ และ อะระหังฯ)
-เพิ่มบทและเสียงชุมนุมเทวดา (เจ็ดตำนาน)
-เพิ่มเสียงนมการสิทธิคาถา, นโมการอัฏฐกคาถา, มงคลสูตร, รตนสูตร, ขันธปริตร, โมระปริตร, วัฏฏะกะปริตร, อาฏานาฏิยะปริตร, อะภะยะปะริตตะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ใหม่
-เพิ่มบท บทอุณหิสสวิชัย ใหม่
-ปรับปรุงบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.5
-เพิ่มบท "ขอขมา วันทามิ"
-เพิ่มบทสวด "โอวาทปาติโมกขคาถา", "พระคาถาอาการวัตตาสูตร"
-เพิ่มบท "ธัมมนิยามสูตร"
.
เวอร์ชั่น 1.4
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเช้า (สวดแปล)"
-เพิ่มหมวด "ทำวัตรเย็น (สวดแปล)"
-เพิ่มบทสวด "ธัมมะสังคิณีมาติกา" ,"มงคลจักรวาฬแปดทิศ", "มงคลจักรวาฬน้อย", "มงคลจักรวาฬใหญ่","สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย)" , "อนุโมทนารัมภคาถา (บทกรวดน้ำ ยะถา)" , "อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (บทกรวดน้ำ อิมินา)"
-เพิ่มฟังก์ชั่นให้เล่นเสียงสวดมนต์ซ้ำได้
-ปรับปรุงคำบทสวดเดิม
.
เวอร์ชั่น 1.3.1
-แก้ไขบทพยัญชนะบาลี บททำวัตรเช้ามบททำวัตรเย็น
-แก้ไขบทพยัญชนะไทย ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
-ปรับปรุงการกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.3
-เพิ่มหมวด "พระอภิธรรม (7 คัมภีร์)" ใหม่อีก 1หมวด ซึ่งมีบทสวดและเสียง ประกอบด้วย
-เพิ่มบทและเสียงบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณ
-ปรับปรุงแถบเครื่องมือ
.
เวอร์ชั่น 1.2
-เพิ่มบทขัดและบทสวด "อนัตตลักขณสูตร", "อาทิตตปริยายสูตร", "กรณียเมตตสูตร", "โพชฌังคปริตร"
-เพิ่มปุ่มแชร์แอพฯ สวดมนต์
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดคำบูชาพระ,บทแผ่ส่วนกุศล, บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง, บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์,พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงคำอาราธนาอุโบสถศีล,คำสมาทานอุโบสถศีล
-เพิ่มเสียงและปรับปรุงบทสวดประจำวันเกิด
-เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1
-ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน
-ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14)
.
เวอร์ชั่น 1.1
-สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ
-เพิ่มบทสวด "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ใหม่อีก 1 หมวด
-เปลี่ยนเสียงบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส (ถวายพรพระ)
-เปลี่ยนเสียงบทสวด อิติปิ โส เท่าอายุ+1
-เพิ่มเสียงตอนท้ายของบทสวด ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
-เปลี่ยนเสียงบทสวดในหมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
-ปรับปรุงเสียง การสมาทานสิกขาบท 10 ประการ ของหมวด อุกาสะ
-แก้ไขบทสวด พระคาถาชินบัญชร
-แก้ไขการปิด-เปิดเสียง
-แก้ไขฐานข้อมูล
-เพิ่มข้อมูล (information) ของพระคาถาชินบัญชร และ หมวด องค์ใด พระสัมพุทธ
.
เวอร์ชั่น 1.0
-ย้ายแอพฯไปติดตั้งบน SD Card ได้
-เพิ่มบทสวด/จัดลำดับ/ลบบทสวดของฉันได้
-แสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันพระ" ในหน้าหมวด
-ค้นหาบทสวดต่างๆได้
-กำหนดอายุของผู้สวด เพื่อใช้สวดอิติปิ โส เท่าอายุ +1ได้
-กำหนดตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, และสีของเส้นขั้นรายการได้
-กำหนดตัวอักษรบาลี/ไทย, ขนาดตัวอักษรบาลี/ไทย, สีของตัวอักษรบาลี/ไทยได้ 16 ล้านสี
-กำหนดเวลาในการแสดงแถบเครื่องมือได้
-เลื่อนแถบเล่นเสียงสวดมนต์ได้

Recent changes:
*** ยอดโหลดมากกว่า 1,000,000 ครั้ง ***

เวอร์ชั่น 2.1-2.3
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มวีดีโอ "พุทธวจนคืออะไร"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ"

เวอร์ชั่น 1.9.1
-ปรับปรุง Animation ของแถบแสดงชื่อบทสวด
-ปรับปรุงการแสดงผล

เวอร์ชั่น 1.9
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ติลักขณาทิคาถา"
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปฐมพุทธภาสิตคาถา"
.
เวอร์ชั่น 1.8
-เพิ่มบทสวดและเสียง "ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"
-เพิ่มบท "อังคุลิมาละปะริตตัง"

Android Market Comments
Thicha Thicha
Tuesday 2:23 AM
ใม่ว่าจะสุขหรือทกข์อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตานะคะ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
Justoocom Rommathep
Nov 7, 2015
Very good
Chalat Wongsanguan
Oct 30, 2015
ยอดเยี่ยม ขออนุโมทนาสาธุครับ
Helen pingping
Oct 23, 2015
สวดทุกวันเลยค่ะ
Roongnapa W.
Oct 21, 2015
Good overview