DOFStaff

DOFStaff


DOFStaff 2014

แอปพลิเคชั่นรายนามบุคลากรกรมประมง DOFStaff ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อกับกรมประมง ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องพกพาสมุดบันทึกกรมประมง :)
Add to list
Free
70
3.5
User ratings
2
Installs
50+
Concerns
0
File size
1108 kb
Screenshots
Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff Screenshot of DOFStaff
About DOFStaff
DOFStaff 2014

แอปพลิเคชั่นรายนามบุคลากรกรมประมง DOFStaff ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อกับกรมประมง ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องพกพาสมุดบันทึกกรมประมง :)

Android Market Comments
No comments in the Android market yet