la bàn

la bàn


một la bàn đơn giản mà luôn luôn chỉ về phía bắc
Rất hữu ích cho du khách

việt la bàn là đơn giản và chính xác.

Nó là một ứng dụng la bàn để tìm kiếm các cảm biến mang từ tính.

* Có ba chức năng khác nhau
Đầu tiên Mặc dù bạn có thể tắt điện thoại trong bức chân dung, tiêu đề được cố định.
Thứ hai chiều rộng và logitude chính xác xuất hiện.
Thứ ba giá trị từ trường được hiển thị.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào cách chính xác các thiết bị. Nếu điều này là không chính xác, xin vui lòng kiểm tra lại các giá trị của từ trường, và thiết lập lại các cảm biến.

La Ban is a simple compass that always points north
Useful for travelers

Vietnamese compass is simple and accurate.

It is a compass app to search for magnetic sensors.

* There are three different functions
First though you can turn off the phone in portrait, title is fixed.
Monday width and accurate logitude appear.
Tuesday magnetic field values ​​are displayed.

Compass accuracy depends on how accurate the device. If this is not correct, please check the values ​​of the magnetic field, and reset the sensor.
Add to list
Free
75
3.8
User ratings
187
Installs
100,000+
Concerns
2
File size
919 kb
Screenshots
Screenshot of la bàn Screenshot of la bàn
About la bàn
một la bàn đơn giản mà luôn luôn chỉ về phía bắc
Rất hữu ích cho du khách

việt la bàn là đơn giản và chính xác.

Nó là một ứng dụng la bàn để tìm kiếm các cảm biến mang từ tính.

* Có ba chức năng khác nhau
Đầu tiên Mặc dù bạn có thể tắt điện thoại trong bức chân dung, tiêu đề được cố định.
Thứ hai chiều rộng và logitude chính xác xuất hiện.
Thứ ba giá trị từ trường được hiển thị.

Độ chính xác la bàn phụ thuộc vào cách chính xác các thiết bị. Nếu điều này là không chính xác, xin vui lòng kiểm tra lại các giá trị của từ trường, và thiết lập lại các cảm biến.

La Ban is a simple compass that always points north
Useful for travelers

Vietnamese compass is simple and accurate.

It is a compass app to search for magnetic sensors.

* There are three different functions
First though you can turn off the phone in portrait, title is fixed.
Monday width and accurate logitude appear.
Tuesday magnetic field values ​​are displayed.

Compass accuracy depends on how accurate the device. If this is not correct, please check the values ​​of the magnetic field, and reset the sensor.

Android Market Comments
A Google User
Oct 20, 2012
Loi rui Giao dien xau, chay ko on dinh, noi chung la bad
A Google User
Oct 20, 2012
Loi rui Giao dien xau, chay ko on dinh, noi chung la bad
A Google User
Aug 5, 2012
Hay Love
toan
Aug 5, 2012
Hay Love
A Google User
Mar 16, 2012
T good