Nawngwokham Keyboard

Nawngwokham Keyboard


ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
414
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
127 kb
Screenshots
Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard
About Nawngwokham Keyboard
ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။

User reviews of Nawngwokham Keyboard
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Mar 29, 2015
Good
A Google User
Jan 3, 2015
Tai Tai
A Google User
Dec 15, 2014
It's The
A Google User
Nov 24, 2014
Sai Khon
A Google User
Nov 21, 2014
Shan soso love
Version 1000000
Version 1000000