Nawngwokham Keyboard

Nawngwokham Keyboard


ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။
Add to list
Free
82
4.1
User ratings
230
Installs
5,000+
Concerns
0
File size
127 kb
Screenshots
Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard

About Nawngwokham Keyboard
ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။

Visit Website
User reviews of Nawngwokham Keyboard
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Sep 3, 2014
ၶႅမ်ႉေတႉေတႉၶႃႈ
A Google User
Aug 21, 2014
ၸႂ်ႉလီယူႇ
A Google User
Aug 8, 2014
ၸႂ်ႉလီယူႇ
A Google User
Jul 22, 2014
၀၈၉၆၄၅၄၁၂၄ ယိင္းယိင္း
A Google User
Jun 25, 2014
good