Nawngwokham Keyboard

Nawngwokham Keyboard


ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။
Add to list
Free
80
4.0
User ratings
507
Installs
10,000+
Concerns
0
File size
127 kb
Screenshots
Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard Screenshot of Nawngwokham Keyboard
About Nawngwokham Keyboard
ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉ
ၽူႈပၼ်ႁႅင်းေသ လွၵ်းမိုဝ်း ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း
ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶိုတ်ႇတၼ်းၵၢပ်ႈၼႆေၵႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပဵၼ်ၼိုင်ႈတၢင်း
တႃႇၸွႆႈထႅမ်တိုတ်ႉတႆးႁႂ်ႈတူဝ်းတွၼ်း
ၼႆေသ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉေဢႃႈ ။
သင်ဝႃႈမီးတီႈ
ပိူင်ႈၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈ ဢဝ်ၸႂ်
မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ၸွႆႈမူၼ်ႉႄမးေသၵမ်း
ၵွပ်ႇဝႃႈပႂ်ႇႁုၵျၢင်ႇ ၼင်ႇႁၼ်ႄလႈ
ၸႂ်ၶႆႈပဵၼ်ေဢႃႈ ။

Android Market Comments
A Google User
Sep 7, 2015
T
A Google User
Jul 24, 2015
saeng
A Google User
Jun 26, 2015
Tai 0991
A Google User
Mar 29, 2015
Good
A Google User
Jan 3, 2015
Tai Tai