SO Call 무료국제전화

SO Call 무료국제전화


무료국제전화: 소콜, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄
SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL(Family APP)은 국내요금으로 국제전화를 할 수 있습니다.
비싼 국제전화 요금은 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통화)

* iPad/iPod touch는 지원하지 않습니다.
* 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다.
* iOS 4.3 이상 지원합니다.

======================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

======================================================================

Free international calls: SO Call, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan
SO CALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL (Family APP) in the domestic price can make international calls.
Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통화')

* IPad / iPod touch is not supported.
* International roaming can be charged roaming fees.
* IOS 4.3 or later are supported.

======================================================================

免费拨打国际长途电话:这么称呼,越南,柬埔寨,中国,美国,巴基斯坦
这么称呼(家庭APP):这么称呼,越南呼叫,呼叫柬埔寨,中国呼叫,美国呼叫,呼叫Parkistan

这么称呼(家庭APP)在国内的售价可以拨打国际长途电话。
从来没有一个昂贵的国际长途电话费用将不收取费用。 (APP点击:'무료통화')

*的iPad/ iPod touch的不支持。
*国际漫游服务,可以收取漫游费。
*的iOS 4.3或更高版本的支持。

======================================================================
----
개발자 연락처 :
+82-2-3420-1051
Add to list
Free
76
3.8
User ratings
246
Installs
50,000+
Concerns
2
File size
2886 kb
Screenshots
Screenshot of SO Call 무료국제전화 Screenshot of SO Call 무료국제전화 Screenshot of SO Call 무료국제전화

About SO Call 무료국제전화
무료국제전화: 소콜, 베트남, 캄보디아, 중국, 미국, 파키스탄
SO CALL(Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL(Family APP)은 국내요금으로 국제전화를 할 수 있습니다.
비싼 국제전화 요금은 절대로 청구되지 않습니다. (클릭: 무료통화)

* iPad/iPod touch는 지원하지 않습니다.
* 해외 로밍시 로밍료가 부가 될 수 있습니다.
* iOS 4.3 이상 지원합니다.

======================================================================

Các cuộc gọi quốc tế miễn phí: SO Call, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Mỹ, Pakistan
SO Call (APP gia đình): SO cuộc gọi, cuộc gọi Việt Nam, Campuchia cuộc gọi, cuộc gọi Trung Quốc, Hoa Kỳ gọi, Parkistan cuộc gọi

SO CALL (APP gia đình) trong giá trong nước có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.
Bao giờ là một tỷ lệ cuộc gọi quốc tế đắt tiền sẽ được tính phí. (APP tại Click: '무료 통화')

* IPad / iPod touch không được hỗ trợ.
* Quốc tế chuyển vùng có thể phải trả lệ phí chuyển vùng.
* IOS 4.3 hoặc sau đó được hỗ trợ..

======================================================================

Free international calls: SO Call, Vietnam, Cambodia, China, the U.S., Pakistan
SO CALL (Family APP): SO call, Vietnam call, Cambodia call, China call, USA call, Parkistan call

SO CALL (Family APP) in the domestic price can make international calls.
Never an expensive international call rates will be charged. (APP in Click: '무료통화')

* IPad / iPod touch is not supported.
* International roaming can be charged roaming fees.
* IOS 4.3 or later are supported.

======================================================================

免费拨打国际长途电话:这么称呼,越南,柬埔寨,中国,美国,巴基斯坦
这么称呼(家庭APP):这么称呼,越南呼叫,呼叫柬埔寨,中国呼叫,美国呼叫,呼叫Parkistan

这么称呼(家庭APP)在国内的售价可以拨打国际长途电话。
从来没有一个昂贵的国际长途电话费用将不收取费用。 (APP点击:'무료통화')

*的iPad/ iPod touch的不支持。
*国际漫游服务,可以收取漫游费。
*的iOS 4.3或更高版本的支持。

======================================================================
----
개발자 연락처 :
+82-2-3420-1051

Visit Website
User reviews of SO Call 무료국제전화
Write the first review for this app!
Android Market Comments
A Google User
Oct 5, 2013
Leang Noone is perfect.
A Google User
Jan 10, 2013
good comfortable
A Google User
Jan 10, 2013
good comfortable
A Google User
Aug 2, 2012
좋으어플 감사합니다
Msccerti
Aug 2, 2012
좋으어플 감사합니다