TTM

TTM


TTM : ThaiTourism Monitoring

เป็นนวัตกรรมการบริการ และยังเป็นการช่วยฝึกบุคคลากรของชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตน ให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงในสังคมภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งในชุมชนนำปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยทุกคนจะเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก
ารการท่องเที่ยวของประเทศ
เป้าหมาย
1. ลดช่องวางในโอกาสการเกิดปัญหาหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักท่องเที่ยวให้เหลือน้อยที่สุด
2. แจ้งเตือนให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ติดตามและแก้ปัญหาได้รวมเร็วขึ้น
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
4. ปลูกจิตสำนักให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศน์ ให้เข้ามารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

http://ttm.vis.in.th/

https://www.facebook.com/tourism.monitor

Recent changes:
- ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ
Add to list
Free
100
5.0
User ratings
1
Installs
100+
Concerns
1
File size
1077 kb
Screenshots
Screenshot of TTM Screenshot of TTM Screenshot of TTM
About TTM
TTM : ThaiTourism Monitoring

เป็นนวัตกรรมการบริการ และยังเป็นการช่วยฝึกบุคคลากรของชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตน ให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงในสังคมภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งในชุมชนนำปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยทุกคนจะเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก
ารการท่องเที่ยวของประเทศ
เป้าหมาย
1. ลดช่องวางในโอกาสการเกิดปัญหาหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักท่องเที่ยวให้เหลือน้อยที่สุด
2. แจ้งเตือนให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ติดตามและแก้ปัญหาได้รวมเร็วขึ้น
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
4. ปลูกจิตสำนักให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศน์ ให้เข้ามารับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

http://ttm.vis.in.th/

https://www.facebook.com/tourism.monitor

Recent changes:
- ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
- แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

Android Market Comments
No comments in the Android market yet