Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Updated Business apps

Evaléo
Jean Luc Moulin
Cette application détaille 150 compétences professionnelles fondamentales qu'il faut posséder aujourd'hui pour être un excellent coiffeur. Au delà de vos talents techniques et artistiques, vous allez découvrir toutes les qualités à posséd
Free
0
1+ downloads
|
BUSINESS
The Eye
Massilia Dev
( UNOFFICIAL App for time management software eTemptation HQ Time ( Horoquartz ) .) Clock in, clock out, manage your time on mobile, location-aware clock in. My company has installed a time clock. it there's practical side, some not. - We
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
WEG Handbook
Ivan Kenji Hidaka
Software destinado aos profissionais da área elétrica que constantemente necessitam consultar informações técnicas dos produtos WEG. Não perca tempo procurando em catálogos, manuais, erratas, sites, etc. Todas as informações em um único lu
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
Conteúdo Local
Thorin Software Ltda
Este aplicativo faz uma estimativa de conteúdo local não substituindo o certificado ou garantindo o mesmo resultado na ocasião da certificação. Recent changes: Ajustes e performance.
Free
0
1+ downloads
|
BUSINESS
Oca do Açaí - RN
PHD Virtual - Agência Digital
Localize pontos que vendem nosso açaí próximo a sua localização. Tenha acesso a revendedores e distribuidores.
Free
0
1+ downloads
|
BUSINESS
NFC-e Fácil
Almmati Sistemas
NFC-e Facil é um software focado em atender as necessidades de pequenas empresas de varejo que precisam emitir nota fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e). Com a nova legislação da NFC-e, as empresas que vendem diretamente ao consumidor f
Free
100
1+ downloads
|
BUSINESS
CIA-모뉴엘&잘만 주소록
MONEUAL
모뉴엘 & 잘만 직원을 위한 업무 전용 주소록으로, 등록되지 않은 사용자는 사용할 수 없습니다. CIA(Contact Information Assistant)는 다음과 같은 기능을 제공합니다. - 모뉴엘/잘만 모든 분들의 연락처 검색 지원 - Whois 기능 지원(안드로이드에 한함) - 특정 연락처를 폰으로 다운로드 지원 - 프로필 사진 지원 - 즐겨찾는 이 지원 - 잦은 통화 및 최근 목록 지원 - 아웃룩 및 구글 주소록
Free
100
5+ downloads
|
BUSINESS
배출권전자거래시스템 모바일 앱
수도권대기환경청/한국환경공단(KECO)
○사업장 총량관리제란 → 총량관리제도는 종전의 사후적 관리인 배출농도관리와 는 달리 배출총량을 기준으로 관리하는 사전 예방적관리 제도로 오염물질별 목표 대기질 달성을 위한 배출허용총 량을 산정한 후 사업장별로 배출량을 할당하여 그 범위 내에서 오염물질 배출하도록 함
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
화물정보연합
InsungData
스마트폰을 이용한 화물정보연합 스마트 프로그램입니다. 전국 단위 화물 스마트 서비스가 가능하며, 지역 / 톤수를 통한 실시간 조회와 공차예정지를 통하여 쉽고 편리하게 원하는 화물을 조회할 수 있습니다. 또한 스마트폰을 이용하여 가상계좌 조회,차량 정보등 다양한 부대정보를 실시간으로 조회할 수 있습니다 ---- 개발자 연락처 : 대구 서구 이현동 42-13 2층 인성데이타 053)555-0037
Free
88
1,000+ downloads
|
BUSINESS
Top Tariff Armenia
Davit Avetisyan
Find Best Tariff plan for you. Best Tarif հաելվածը վերլուծելով ձեր զանգերը, սմսները և օգտագործած ինտերնետը առաջարկում է այն լավագույն տարիֆային պլանը, որը օգտագործելով դուք կվճարեք մինիմալ գումար հեռախոսի համար:
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next