Android apps by BH Inc

PTCB Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them .PTCB Flashcards app has severa
Free
89
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Thai flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Thai ?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Thai flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Thai speakers. One side of flashcards contains words
Free
84
50,000+ downloads
|
EDUCATION
Italian Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Want to master Italian vocabulary?</b> Italian flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in Italian. Instead of simply reading the definition in a dictionary, the br
Free
87
10,000+ downloads
|
EDUCATION
CPA Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CPA Flashcards app has several
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English- Vietnamese Flashcards
BH Inc
Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới , cũng đang phát triển và được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Để giúp người học Tiếng Anh tăng vốn từ vựng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất và giúp bạn học tiếng Anh mọ
Free
94
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Dutch flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Want to master Dutch vocabulary?</b> Dutch flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in Dutch. Instead of simply reading the definition in a dictionary, the brain is
Free
88
10,000+ downloads
|
EDUCATION
DMV Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them.DMV Flashcards app has several l
Free
83
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Bengali flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Bengali?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Bengali flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Bengali speakers. One side of flashcards contai
Free
92
10,000+ downloads
|
EDUCATION
HVAC Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them.HVAC Flashcards app has several
Free
85
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English Flashcards
BH Inc
English vocabulary flashcards to help you study English vocabulary including images and sounds. Each English vocabulary flashcards includes example sentence or definition to help to understand how to use the English vocabulary. Make your En
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next