Android apps by BH Inc

French Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively? </b> <b>Want to master French vocabulary?</b> French flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in French. Instead of simply reading the definition in a dictionary, the br
Free
80
50,000+ downloads
|
EDUCATION
TOEIC Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. TOEIC Flashcards app has sever
Free
91
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Thai flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Thai ?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Thai flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Thai speakers. One side of flashcards contains words
Free
83
50,000+ downloads
|
EDUCATION
PCAT Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. PCAT Flashcards app has several
Free
93
5,000+ downloads
|
EDUCATION
CPA Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CPA Flashcards app has several
Free
89
10,000+ downloads
|
EDUCATION
Arabic flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Want to master Arabic vocabulary?</b> Arabic flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in Arabic. Instead of simply reading the definition in a dictionary, the brai
Free
83
10,000+ downloads
|
EDUCATION
GMAT Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. GMAT Flashcards app has severa
Free
78
50,000+ downloads
|
EDUCATION
English- Vietnamese Flashcards
BH Inc
Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới , cũng đang phát triển và được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Để giúp người học Tiếng Anh tăng vốn từ vựng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất và giúp bạn học tiếng Anh mọ
Free
93
10,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Korean Flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Korean?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Korean flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Korean speakers. One side of flashcards contains
Free
88
10,000+ downloads
|
EDUCATION
CISSP Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CISSP Flashcards app has severa
Free
87
10,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next