Android apps by BH Inc

ICTS Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. ICTS Flashcards app has severa
Free
98
500+ downloads
|
EDUCATION
CNOR Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CNOR Flashcards app has several
Free
92
1,000+ downloads
|
EDUCATION
Polish flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Want to master Polish vocabulary?</b> Polish flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in Polish. Instead of simply reading the definition in a dictionary, the brain
Free
70
5,000+ downloads
|
EDUCATION
CCDA Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CCDA Flashcards app has severa
Free
94
1,000+ downloads
|
EDUCATION
CFRN Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. CFRN Flashcards app has severa
Free
93
500+ downloads
|
EDUCATION
English - Czech flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Czech?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Czech flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Czech speakers. One side of flashcards contains wor
Free
85
5,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Catalan flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Catalan?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Catalan flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Catalan speakers. One side of flashcards contai
Free
88
1,000+ downloads
|
EDUCATION
English- Vietnamese Flashcards
BH Inc
Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng và phổ biến nhất trên thế giới , cũng đang phát triển và được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Để giúp người học Tiếng Anh tăng vốn từ vựng nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất và giúp bạn học tiếng Anh mọ
Free
88
10,000+ downloads
|
EDUCATION
ARDMS Flashcards
BH Inc
<b>How to study effectively?</b> <b>Do you want to succeed in exams?</b> Using Flashcard will help you learn faster and remember more in a shorter time by showing flashcards just before you will forget them. ARDMS Flashcards app has severa
Free
88
1,000+ downloads
|
EDUCATION
English - Norwegian flashcards
BH Inc
<b>Do you speak Norwegian?</b> <b>Want to master English vocabulary?</b> English - Norwegian flashcards are images/text/sound on cards, used to help remember new vocabulary in English for Norwegian speakers. One side of flashcards
Free
79
5,000+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next