Android apps by Phimpha Umpleby

มาตราแม่กง
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
80
500+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่เกอว
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
98
1,000+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่กน
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
89
1,000+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่กก
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
87
1,000+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่กบ
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
95
500+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่ ก กา
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
88
1,000+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่กด
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
98
500+ downloads
|
EDUCATION
มาตราแม่กม
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
80
500+ downloads
|
EDUCATION
เขียนบันทึกประจำวัน
Phimpha Umpleby
แอพพลิเคชั่นคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หน่วยประสบการณ์การเขียนร้อยแก้ว จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนและฝึกฝนเพิ่มเติมอันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ใน
Free
78
500+ downloads
|
EDUCATION
Project KOB
Phimpha Umpleby
การอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นป
Free
92
500+ downloads
|
EDUCATION
 1 2 Next