Android apps by Thanakorn Papan

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Thanakorn Papan
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนดังต่อไปนี้ ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2 ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 2468 เป็นต้นไป มาตรา 3 ตั้งแต่วันที
Free
87
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ
Thanakorn Papan
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ๑ การตีความ ๒ บทอธิบายศัพท์ ๒ (๑) “ศาล” ๒ (๒) “ผู้ต้อง
Free
87
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ลิลิตดั้นสดุดีบ้านบางระจัน
Thanakorn Papan
๏ ศรีศรีสยามรัฐ ทัดทัดถิ่นสุรฐาน สราญราวสุรราษฎร์ โอภาสเพียงสุรภพ ลาภหลั่งลบสุรโลก ยศโยคเยี่ยงสุริยน เกียรติก่องกลสูรยกานต์ ชัยช่วงปานสูรยฉาย เดชกำจายสุรด้าว คุณอะคร้าวสุรเขต ตระการเนตรเนืองนิตย์ พิศภาคใดดำรู ชูจิตชื่นหื่นหาส พิศปราสาทเทียบ
Free
94
500+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ประมวลกฎหมายอาญา
Thanakorn Papan
ประมวลกฎหมายอาญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย อาญาเสียใหม่เพราะตั้งแต่ได้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาใน พุทธศักราช 2451 เป็นต้นมา พฤติการณ์ของบ้านเมืองได้
Free
87
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
นวโกวาท
Thanakorn Papan
พระนิพนธ์: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คำชี้แจง นวโกวาทเป็นหนังสือสำหรับศึกษาความรู้เบื้อต้นในพระพุทธศาสนาซึ่งแพร่หลายมากที่สุด ได้ยินว่าเดิมหนังสือนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จประทับอยู่
Free
91
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
Thanakorn Papan
พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) [1] หรือที่นิยมเรียกด้วยความเคารพว่า "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต"(20 มกราคม พ.ศ. 2413—11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเ
Free
93
10,000+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
The Phantom of the Opera
Thanakorn Papan
The Phantom of the Opera) is a novel by French writer Gaston Leroux. It was first published as a serialization in "Le Gaulois" from September 23, 1909 to January 8, 1910. Initially, the story sold very poorly upon publication in book form a
Free
87
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
Dream Psychology
Thanakorn Papan
The Interpretation of Dreams is a book by psychoanalyst Sigmund Freud. The first edition describes his work thus: "In the following pages, I shall demonstrate that there is a psychological technique which makes it possible to interpret drea
Free
77
10,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
Thanakorn Papan
เสียงธรรม ฟังธรรม ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ประวัติ ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย พระ อาจารย์ลี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น. เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2449 บ้านเกิดคือบ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จัง
Free
96
5,000+ downloads
|
MEDIA_VIDEO
On the Origin of Species
Thanakorn Papan
Charles Darwin's On the Origin of Species, 6th Edition, in which he writes of his theories of evolution by natural selection, is one of the most important works of scientific study ever published. Originally published in 1872, this official
Free
78
1,000+ downloads
|
BOOKS_REFERENCE
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next