Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Highest rated Free Communication apps

JuiceSSH - SSH Client
Sonelli Ltd
The all in one terminal client for Android including SSH, Local Shell, Mosh and Telnet support. Features: - Full colour terminal / ssh client - Popup keyboard with all those normally hard to find characters - Use the volume keys to quick
Free
93
500,000+ downloads
|
COMMUNICATION
하모니 - 조직도(멤버) 어플 No. 1
톡스마트
하모니 - 조직도 어플 No. 1 나와 함께 하는 사람들을 간편하게 관리하는 멤버 관리용 커뮤니티 서비스 ! 함께 일하고, 함께 즐기고, 함께 배우고, 함께 살아가는 내 주변의 모든 조직( 회사동료, 동호회, 동창, 친구, 가족등)의 구성원 관리를 위한 앱입니다. 조직구성원 누구라도 '하모니'를 설치하여 조직을 만들고 조직구성원을 등록하면, 나머지 조직원은 '하모니' 설치만으로 모든 정보를 공유 할 수 있습니다.
Free
98
500+ downloads
|
COMMUNICATION
Prayr
K-Factor Media, LLC
Prayr a community that will help you in times of need. Let us all be more compassionate and respectful to one another. Let us all forgive each other more and forgive ourselves. Together, as we pray for our loved ones and help one another wi
Free
93
100,000+ downloads
|
COMMUNICATION
MLBPark
kremlin
국내 최고 규모의 야구 커뮤니티 사이트 (엠팍) MLBPark 앱입니다. 불펜, 엠게, 한게에서 열심히 활동하시는 회원분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. + 비공식 어플리케이션으로 언제든지 중단될 수 있습니다. ---- 개발자 연락처 : [email protected] Recent changes: v 1.3.8 - 마이너 업데이트 v 1.3.7 - 진저브레드에서 로그인 되지않는 문제 수정 - 스크랩 삭제 버그 수정
Free
94
10,000+ downloads
|
COMMUNICATION
Time Message
Fares Nobani
Simple, Friendly user interface, efficient Time Message Features: 1-The Message will be sent Automatically at the Specified Time and Date. 2-IF The Phone Was Turned of At the Time that the message must be sent The App Will Send it Automa
Free
96
500+ downloads
|
COMMUNICATION
8888 중국무료국제전화-(무료국제전화)
GLcom
☎8888中國免费国际电话 / 8888중국무료국제전화☎ (중국직통의 깨끗하고 잡음없는 통화품질) ☆8888누르시고 福 많이 받으시고 健康하세요~ ☆프로그램 설명 8888 중국무료국제전화 앱은 휴대폰에서 중국으로 전화시 휴대폰 국내통화료만으로 국제전화를 무제한 사용 가능한 서비스입니다. 스마트폰 정액제 요금제를 사용할 경우 주어진 무료통화를 이용하면 국제전화를 무료로 이용할 수 있으며, 사용한 만큼 무료통화분수에서 차감됩니다. 가
Free
93
100,000+ downloads
|
COMMUNICATION
Bridge Chat (Live Chat)
Bridge Apps co., LTD
You can chat for free with no complicated sign-up process. Anyone can initiate conversation on various topics without any restrictions. All the features are 100% FREE in the Bridge application. No additional payment or feature restrictions
Free
93
100,000+ downloads
|
COMMUNICATION
SMU Helper-(세명대학교 app)
M Story
세명대학교 컴퓨터학부 이미지 & 병렬처리 연구실 입니다. 세명대 학생들의 편의를 위해 개발한 어플리 케이션으로 세명대 및 주변 볼거리,병원 정보등 유용하게 이용할수 있는 앱으로 신입생들과 재학생 모두 편리하게 사용할수 있는 어플리 케이션입니다. 이어플리 케이션은 전문 기간의 손을 거친것이 아니라, 세명대 컴퓨터 학부 이미지 병렬처리 연구실 학생들이 함께 포토폴리오 목적으로 개발하였습니다. 학교정보에는 각 관의 정보가 들어있고
Free
99
1,000+ downloads
|
COMMUNICATION
보안인닷컴
Ju Hyun Jeon
전국민 보안 업데이트 보안커뮤니티 보안인닷컴 안드로이드 버전이 출시되었습니다. [주요특징] * 보안에 대한 법률과 지침, 가이드, 해설서를 앱에서 볼수 있습니다. * 보안자격증 정보를 바로 만나볼 수 있습니다. * 보안인닷컴 콘텐츠인 보안매거진과 pdf 버전 보안자료를 바로 볼수 있습니다. * 보안인닷컴 커뮤니티를 이용할 수 있습니다. * 주요 국내외 보안 행사 및 세미나 정보를 받아 볼 수 있습니다. * 보안관련 구인구직
Free
97
1,000+ downloads
|
COMMUNICATION
Nevolejte.cz - stop otravům!
TelephoneWare.com
Vytáčejí Vás telemarketingové agentury? Už jste někdy naletěli dotěrným prodejcům po telefonu? Snad každý majitel mobilního telefonu to zná. Zazvoní telefon a na druhém konci se ozve hlas pracovníka marketingové agentury se „skvělou nabídko
Free
93
10,000+ downloads
|
COMMUNICATION
 Previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next