Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Updated Android apps

Nghe tiếng Nhật N1
anhoang
-Ứng dụng nghe tiếng nhật N1 có 120 câu chia thành 10 gói câu hỏi. -Nội dung : câu hỏi trong cấp độ JPLT N2 (1Kyu). -Mục đích : giúp các bạn nâng cao khả năng nghe hiểu phục vụ các kì thi JPLT. -Hướng dẫn : Các số 1,2,3,4 trong ảnh tương đư
Free
100
50+ downloads
|
EDUCATION
어플주머니 [빠른실행]
kim j.h
미리 지정한 버튼의 위치를 드래그 하면 자주 사용하는 앱을 등록한 화면을 보여 줍니다. (처음 실행시에는 오른쪽 상단이 초기 버튼 위치입니다. 환경 설정에서 위치 지정 가능합니다.) 빠르게 앱을 등록하고 실행하고 관리할수 있는 환경으로 편리하고 빠른 앱 실행이 가능합니다. 원하는 만큼의 페이지를 추가하여 관리할수 있으며 추가 또는 삭제가 자유롭습니다. 자주 사용하는 앱, 위젯, 바로가기(Shortcut)를 보다 쉽게 관리
Free
0
10+ downloads
|
TOOLS
한성의료기
KMSOFT
빠른시대에 걸맞는 한성의료기가 되기위해 스마트폰 어플리케이션을 만들었습니다. 항상 고객과의 소통을 중시하며 고객과의 신뢰를 중시하는 한성의료기입니다. 어플을 통하여 소통도 가능하며 저희 회사의 여러가지 물건들을 보실수 있습니다. 한성의료기, 의료기, 한성, 병원제품, 거즈, 흰천, 한방용품, 간병용품, 건강측정, 물리치료, 병원용품, 보행보조, 생황건강, 재활운동
Free
0
1+ downloads
|
SHOPPING
BomBom(봄봄)
KMSOFT
항상 고객들과 더욱더 빠르고 함께하기위해서 BomBom(봄봄) 어플리케이션이 나왔답니다^^ 고객들과 소통도 할수 있고 신상제품등을 항상 업데이트하여 고객들과의 신뢰도 높이고 발빠른 시대를 맞춰나가는 저희 BomBom(봄봄) 과 함께 해주실꺼죠? 다운로드 받으신 후 설치하시면 BomBom(봄봄) 의 신상부터 각종 이벤트를 함께 하실수있습니다. 새옷, 쇼핑몰, 아기옷, 어른옷, 바지, 드레스, 속옷, 신발, 구두,
Free
0
1+ downloads
|
SHOPPING
한국대학생IT경영학회 큐시즘
Jeong Yu Jin
※ 기능 요약 - 학회 소개 제공 - 임원진/운영진 조직도 제공 - 사진 클릭 시 전화연결 및 페이스북 연결 - 일정 제공 ※ 앱이 가끔 꺼져버리는 경우가 있는데, 다시 시작하면 됩니다. ( 메모리 Heap 문제인데 추후에 수정할 예정입니다.) ※ 문의 메일 : [email protected]
Free
100
5+ downloads
|
SOCIAL
easy origami [FREE]
RAINTRACE
easy origami is the easiest all you can. This app has the same easy origami hearts and animals, And it is more popular origami. A simple origami of about 10 steps. The figure is explained in greater details in the app. The free insta
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
Run Run Pig
BlackBoxes
Simple, impossible and fast game. Run Pig Run keeps you entertained in your free time. Get the highest score and exceeds your Facebook friends on the online leaderboard. Get acorns inviting other Facebook friends and resurrect when you di
Free
0
10+ downloads
|
ARCADE
Balloon Pop
ICAW (I Can And Will)
Kids get ready to pop those balloons with Balloon Pop, the only balloon popping game of its kind. Balloon popping has never been this fun, use your bow and arrow like contraption to shoot as many balloons as you can. Balloon Pop - Copyri
Free
98
100+ downloads
|
CASUAL
 Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next