Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest Updated Business apps

CIA-모뉴엘&잘만 주소록
MONEUAL
모뉴엘 & 잘만 직원을 위한 업무 전용 주소록으로, 등록되지 않은 사용자는 사용할 수 없습니다. CIA(Contact Information Assistant)는 다음과 같은 기능을 제공합니다. - 모뉴엘/잘만 모든 분들의 연락처 검색 지원 - Whois 기능 지원(안드로이드에 한함) - 특정 연락처를 폰으로 다운로드 지원 - 프로필 사진 지원 - 즐겨찾는 이 지원 - 잦은 통화 및 최근 목록 지원 - 아웃룩 및 구글 주소록
Free
0
50+ downloads
|
BUSINESS
TL ERP 생산관리 스마트 시스템
TL LTD.
TL ERP 생산관리 스마트 시스템
Free
100
50+ downloads
|
BUSINESS
배출권전자거래시스템 모바일 앱
수도권대기환경청/한국환경공단(KECO)
○사업장 총량관리제란 → 총량관리제도는 종전의 사후적 관리인 배출농도관리와 는 달리 배출총량을 기준으로 관리하는 사전 예방적관리 제도로 오염물질별 목표 대기질 달성을 위한 배출허용총 량을 산정한 후 사업장별로 배출량을 할당하여 그 범위 내에서 오염물질 배출하도록 함
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
Nexen Tire Mobile Groupware
nexentire
This App is a program for Nexen Tire employees. You can get the legal sanction for unauthorized access.
Free
100
50+ downloads
|
BUSINESS
화물정보연합
InsungData
스마트폰을 이용한 화물정보연합 스마트 프로그램입니다. 전국 단위 화물 스마트 서비스가 가능하며, 지역 / 톤수를 통한 실시간 조회와 공차예정지를 통하여 쉽고 편리하게 원하는 화물을 조회할 수 있습니다. 또한 스마트폰을 이용하여 가상계좌 조회,차량 정보등 다양한 부대정보를 실시간으로 조회할 수 있습니다 ---- 개발자 연락처 : 대구 서구 이현동 42-13 2층 인성데이타 053)555-0037
Free
80
5,000+ downloads
|
BUSINESS
Lifestyle
Subhash Perera
If home is where your heart is, then Lifestyle is the perfect place for your home – and you. A unique concept keeping in mind the needs of the quintessential modern day woman, the stores specialize in elegant home décor, designer furnishin
Free
100
10+ downloads
|
BUSINESS
Top Tariff Armenia
Davit Avetisyan
Find Best Tariff plan for you. Best Tarif հաելվածը վերլուծելով ձեր զանգերը, սմսները և օգտագործած ինտերնետը առաջարկում է այն լավագույն տարիֆային պլանը, որը օգտագործելով դուք կվճարեք մինիմալ գումար հեռախոսի համար:
Free
94
50+ downloads
|
BUSINESS
UIB World
Innovations Redefined
The logo of universal represents all the divine forces to serve the mankind. Universal combines tradition with technology to serve the needs of modern society. Being one of forerunners in the broking industry in India, we understand that t
Free
0
1+ downloads
|
BUSINESS
Staircase Mojo (metric)
ImageStreet
A convenient and very easy to use calculator to obtain the spindle spacings between newel posts. The stair angle is obtained automatically. Place your mobile device along the incline of the stairs and register the displayed degrees by con
$1.00
100
1+ downloads
|
BUSINESS
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next