Sort by

Filter by
Off
Free
Paid
New
Updated
Price Reduced
App2SD supported

Latest New Education apps

Rig Pro
Muhammad Asim
This is the pro version of the android software(Rig) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blogspot.andriopak.rig and this pro version contains no ads. the basic information for Rig is below. i am developing Rig software for dis
$.00
0
0+ downloads
|
EDUCATION
Driving Safety Tips
TelenorPakistan
Educational application for tips related to driving and passengers.
Free
100
5+ downloads
|
EDUCATION
Học tiếng Nhật qua Video
Tocdai
Học tiếng Nhật qua video là ứng dụng tổng hợp các video học tiếng Nhật hay nhất. Các bạn có thể luyện khả năng nghe và phát âm tiếng nhật qua các video dạy tiếng nhật hay, được tổng hợp và update thường xuyên. Các video được tổng hợp từ các
Free
100
5+ downloads
|
EDUCATION
My Numbers
Rifaa Learning
Enjoyable Math game for children (6-7 years) which enrich the following skills: To know the numbers consisting of one to four digits using Montessori golden and colored beads tool. Count up to 100 in two levels, one simple and the other is
Free
100
5+ downloads
|
EDUCATION
서울시 여성 복지앱 - 서울맘
INNOPLE
최근 주부들의 스마트폰 사용률이 메신저 사용으로 확대되었고 주부들끼리 스마트폰을 이용하여 각종 정보를 주고받는 시대가 되었다. 주부들은 경제활동에 참여하기 위하여 교육정보를 얻고 싶어 하며, 경제활동을 하면서 가족을 돌보는데 필요한 아동시설, 노인복지시설 및 지원정책 정보를 알고 싶어 한다. 서울시 여성들에게 도움이 될 만한 충분한 정보를 담은 앱이 필요하다! 서울맘 – 서울시 여성 복지(이하 서울맘)는 주부들이
Free
100
1+ downloads
|
EDUCATION
사랑방동화
박한철
test Recent changes: 공이 관성을 가지고 움직이는 화면
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
창의인성M
TOMATOBOOK
초등학교를 위한 활용도 높은 No.1 콘텐츠 [창의인성M]입니다. 별도로 사용권이 부여된 학교의 학생, 학부모님, 선생님들을 위해 제공됩니다. 사용권이 부여된 학교는 최초 로그인 시 학교명을 검색하면 나타납니다. 이 경우, 무료로 다운로드하여 어플을 설치하여 사용하십시오. 사용권이 없는 학교의 구성원은 설치하지 마시기 바랍니다. (1) 금주의 훈화 : 우리학교가 매주 제공하는 교훈, 생활태도, 예절 등을 주제로
Free
0
1+ downloads
|
EDUCATION
맹자(孟子)
전통문화연구회 Institute of Traditional Culture
전통문화연구회 동양고전 앱 시리즈 - 맹자(孟子) - 전통문화연구회 보급하고 있는 동양고전 앱 사서(논어論語,맹자孟子,대학大學,중용中庸)시리즈 중 하나인 맹자 입니다. - 본 앱의 콘텐츠 이용을 위해서는 모바일 환경(WIFI, 3G, LTE 등)에 접속이 가능해야 합니다. [특징] 1. 원문 및 주석 보기 2. 경문 번역 지원(언해, 현대어) 3. 영어 번역문 동시 지원 4. 본문 및 번역문 검색 지원 5.
Free
100
10+ downloads
|
EDUCATION
 Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next